Ekzerco 3.2.nova

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


Ekzerco 3.2.nova

Bonvolu trastudi ĉi tiu ekzercon de la Fundamento kaj ĝian vortareton:

- Mi havas cent pomojn.

― Mi havas centon da pomoj.

― Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj.

― Mi aĉetis dekduon (aŭ dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da forkoj.

― Mil jaroj (aŭ milo da jaroj) faras miljaron.

― Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.

― Por ĉiu tago mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, t. e. (= tio estas) dek frankojn.

― Kvinoble sep estas tridek kvin.

― Tri estas duono de ses.

― Ok estas kvar kvinonoj de dek.

― Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).

― Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono de jaro.

― Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope.

― Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.

― Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj.

― Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.

•on marque les nombres fractionnaires; ex. kvar quatre ― kvarono le quart | marks fractions; e.g. kvar four ― kvarono a fourth, quarter | Bruchzahlwort; z.B. kvar vier ― kvarono Viertel | означаетъ числительное дробное; напр. kvar четыре ―kvarono четверть | liczebnik ułamkowy; np. kvar cztery ―kvarono ćwierć.

•da de (après les mots marquant mesure, poids, nombre) | is used instead of de after words expressing weight or measure | ersetzt den Genitiv nach Mass, Gewicht u. drgl bezeichnenden Wörtern | замѣняетъ родительный падежъ послѣ словъ, означающихъ мѣру, вѣсъ и т. п. | zastępuje przypadek drugi po słowach oznaczających miarę, wagę i. t. p.

•urbo ville | town | Stadt | городъ | miasto.

•loĝi habiter, loger | lodge | wohnen | жить, квартировать | mieszkać.

•ant marque le participe actif | ending of pres. part. act. in verbs | bezeichnet das Participium praes. act. | означаетъ причасіе настоящаго времени дѣйств. залога | oznacza imieslów czynny czasu teraźniejsz.

•aĉeti acheter | buy | kaufen | покупать | kupować.

•aŭ ou | or | oder | или | albo, lub.

•kulero cuillère | spoon | Löffel | ложка | łyżka.

•forko fourchette | fork | Gabel | вилы, вилка | widły, widelec.

•re de nouveau, de retour | again, back | wieder, zurück | снова, назадъ | znowu, napowrót.

•mono argent (monnaie) | money | Geld | деньги | pieniądze.

•prunti prêter | lend, borrow | leihen, borgen | взаймы давать или брать | pożyczać.

•danki remercier | thank | danken | благодарить | dziękować.

•por pour | for | für | для, за | dla, za.

•peti prier | request, beg | bitten | просить | prosić.

•ankaŭ aussi | also | auch | также | także.

•post après | after, behind | nach, hinter | послѣ, за | po, za, potem.

•kiam quand, lorsque | when | wann | когда | kiedy.

•bezoni avoir besoin de | need, want | brauchen | нуждаться | potrzebować.

•obl marque l’adjectif numéral multiplicatif; ex. du deŭ ― duobla double | ...fold; e.g. du two ― duobla twofold, duplex | bezeichnet das Vervielfachungszahlwort; z.B. du zwei ― duoblazweifach | означаетъ числительное множительное; напр. duдва ― duobla двойной | oznacza liczebnik wieloraki; np. dudwa ― duobla podwójny.

•pagi payer | pay | zahlen | платить | płacić.

•ŝtofo étoffe | stuff, matter, goods | Stoff | вещество, матерія | materja, materjał.

•kosti coûter | cost | kosten | стоить | kosztować.

•ĉiam toujours | always | immer | всегда | zawsze.

•op marque ládjectif numéral collectif; ex. du deŭ ― duope à deŭ | marks collective numerals; e.g. tri three ― triope three together | Sammelzahlwort; z.B. du zwei ― duope selbander, zwei zusammen | означаетъ числительное собирательное; напр. duдва ― duope вдвоемъ | oznacza liczebnik zbiorowy; np. du dwa ― duope we dwoje.

•ĵeti jeter | throw | werfen | бросать | rzucać.

•venki vaincre | conquer | siegen | побѣждать | zwyciężać.

•ataki attaquer | attack | angreifen | нападать | atakować.

•paĝo page (d’un livre) | page | Seite (Buch-) | страница | stronica.

•se si | if | wenn | если | jeżeli.

•fini finir | end, finish | enden, beendigen | кончать | kończyć.

•tuta entier, total | whole | ganz | цѣлый, весь | cały.