Sinonimaro - Listo

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


Por informoj kaj klarigoj pri la Sinonimaro, vidu la Enkondukon.

Por serĉi interne de la Sinonimaro: Ctrl + f (Windows/Linux) aŭ Cmd + f (Mac).
Pli oportuna serĉilo troviĝas ĉe: http://verkoj.com/lauteme/helpiloj/search.php

(P) = prilaborota, kompletigota.

° = neoficiala vorto.

(P) aborti: misnaski, antaŭtempe naski, perdi infanon; fiaski, misfunkcii, interrompiĝi.

afabla: ĝentila, agrabla, plaĉa, simpatia, kara, dolĉa, ŝatinda, aminda, helpema, bonvola, bonvolema, kompleza, komplezema, bonkora, varmkora, komprenema, homeca, varma, amika, amikema, gastigema, societema.

afekta: afektema, nesincera, malsincera, pretendema, arta, artefarita, nenatura, elpensita, malsimpla, hipokrita, aktora, falsa, ŝajna, ŝajniga.

agaci: ĝeni, ĉagreni, kolerigi, inciti, agiti, nervigi, nervozigi, provoki, malkvietigi, maltrankviligi, dolori, inflamigi, turmenti, torturi.

agado: aktiveco, vigleco, okupiĝo, ekzerciĝo, intereso, entrepreno, funkciado, plenumo →ago

ago: faro, faraĵo, farado, agmaniero, agemo, okupiĝo, moviĝado, konduto, manovro, movo, gesto, realigo, efektivigo, plenumo, ekfunkciigo, funkcio, agitiĝo, ekscitiĝo, prezento, procedo, operacio, atingo, heroaĵo, bravaĵo, lertaĵo, sukceso.

akra: tranĉa, pinta, pintigita, pika, trapika, penetra, trabora, ponarda, klingosimila, glava, razila, morda, brula, spica, ŝira, grata, skrapa, frota, sega, malglata, raspa, kaŭstika°, dolorega, intensa, akuta, forta, fortega, ekstrema, sagaca, perceptema°, distingema, distingokapabla, precizega, kolera, abrupta, severa, malsimpatia.

akompani: kuniri, iri kun, kunvojaĝi, kunveturi, kunesti, eskorti, konduki, gvidi, sekvi, kunludi, kunmuziki, subteni, subteni ludante, harmonii, harmoniigi.

aktoro: rolulo, karaktero, ludanto, ludisto, prezentisto, protagonisto, ĉefaktoro, ĉefrolulo, stelulo, komediisto, burleskulo, farsisto, komikisto, tragediisto, ŝajniganto, iluziisto, distristo →komediisto, prezenti

akuzi: kulpigi, riproĉi, kritiki, mallaŭdi, denunci, raporti, procesi kontraŭ, kalumnii, klaĉi.

akvi: akvumi, malsekigi, humidigi, trinkigi, refreŝigi, trafluigi, gutigi, ŝprucigi, diŝprucigi, aspergi, irigacii°, akvoprovizi, liki°, maldensigi, malkoncentri.

alta: altega, tureca, montosimila, nubskrapa, ĉielskrapanta, vertikala, elstara, suprenleviĝanta, suprenira, supera, superanta la normalan nivelon, preternorma, eminenta, giganta, monumenta, kolosa, ĝirafa, ĝirafeca, impona, akuta →granda

amaso: aro, kvanto, kvantego, nombro, abundo, multaj, pli ol sufiĉe, fasko, garbo, monto, monteto, stako°, staplo°, provizo, stoko, kolekto, kunmetiĝo, kunrastaĵo, svarmo →grupo

ami: amegi, adori, ŝategi, ameti, ŝati, havi korinklinon, senti simpation, deziri, deziregi, amsopiri, senti pasion, pasiiĝi, ardi, bruli por iu, fervori pri iu, esti freneza pri iu, enamiĝi, ekami, enflamiĝi, ekflami pro amo →amo, plaĉi

aminda: ĉarma, plaĉa, kara, dolĉa, agrabla, alloga, dezirinda, karesinda, kisinda, ĝuinda, rava, sorĉa.

amo: amego, adoro, adorado, pasio, amdeliro, amekstazo, manio, obsedo°, korinklino, ŝato, simpatio, allogo, deziro, seksa deziro →ami

(P) amuleto: talismano, fetiĉo, magia juvelo, protekta medaliono, statueto, sorĉaĵo.

anonci: disanonci, reklami, proklami, diskrii, trumpeti, distrumpeti, heroldi, prikrii, elkrii, diskonigi, publikigi, famigi, disfamigi, dissendi, aserti, deklari, deklaracii, sciigi, informi, raporti, eldiri, avizi, signali, malkaŝi, malkovrigi, malsekretigi →sciigi

anticipi: fruigi, trofruigi, fruiĝi, antaŭtempi, antaŭdati, antaŭsalti, aŭguri, antaŭdiri, signali, antaŭvidi, antaŭimagi, atendi, malhelpi, ensalti.

anticipo: antaŭĝuo, antaŭplezuro, antaŭgusto, antaŭimago, antaŭvido, atendo, antaŭatendo, streĉa antaŭatendado, fruigo, fruo, heroldo, antaŭsigno, perspektivo.

aplaŭdi: kunfrapi la manojn, klakfrapi la manojn, interfrapi la manojn, aklami, ovacii, hurai, krii ‘bis!’, bisi, kriegi laŭdojn, krii ekstaze, akcepti kun ravitaj krioj, aprobe krii, laŭdi, laŭdegi, gratuli, komplimenti, reagi kun entuziasmo, esprimi admiron, aprobi.

arbaro: arbejo, abiaro, kverkaro, arbarego, ĝangalo°, praarbaro, sovaĝejo, natura arbaro, kultivita° arbaro, arbareto, bosko, bosketo, grupo de arboj, arbustaro, arbetaĵo, vepraro°, veprejo°, arbetaĵaro, densejo, marĉarbaro, manglaro°, manglejo°, plantejo.

arbo: arbego, arbeto, arbido, arbusto, trunkarbusto, tufarbusto, pinglarbo, ĉiamverda arbo, daŭrafolia arbo, falfolia arbo, abio, acero, banjano°, betulo, cedro, cipreso, eŭkalipto, fago, frakseno, kaŝtanarbo, kaŝtanujo, kverko, lariko, manglo°, palmo, pino, sekvojo°, ulmo, fruktarbo, ĉerizujo, pomujo →kristnaska arbo

aroganta: malhumila, fiera, fierega, fieraĉa, orgojla°, malmodesta, tro memfida, memŝata, memŝatema, ŝvelkapa, konvinkita pri sia propra valoro, sin glorigema, kun tro alta opinio pri si mem, pretendema, supereca, fanfaronema, paradema, paveca, snoba°, impertinenta, malĝentila, ofendema, trudema, trudiĝema, asertema, malestima, malrespekta.

artefarita: arta, nenatura, homfarita, fabrikita, kreita, projektita, planita, elpensita, ellaborita, kunmetita, sintezita, sinteza, inventita, ŝajnigita, artifika, imita, plasta, ŝajna, falsa, trompa, nesincera, afekta, hipokrita, malnaiva.

(P) aspekto: simileco, sinteno, eksteraĵo, esprimo, mieno, ŝajno, sinprezento, elrigardo, esteco, impreso.

atenti: aŭskulti, rigardi, koncentriĝi, dediĉi atenton, doni atenton, direkti sian atenton, priatenti, doni sian menson, konscii, kontroli, konsideri, rimarki, interesiĝi, zorgi pri, strebi, prudenti, vigli.

atingi: kuratingi, alveni, aliri, ĝisiri, trafi, tuŝi, sukcesi, kapti, akiri, etendiĝi ĝis, ampleksi, renkonti, preterpasi, ĝisvivi, ĝisstrebi, ĝisbatali, kontakti, alparoli, komuniki kun.

avara: monavida, ŝparema, malelspezema, neaĉetema, atenta pri sia mono, zorga, modera, singarda, rezervema, maldonema, maldonacema, posedema, retenema, kolektema, akirema, kaptema, kalkulema, egoisma.

avida: posedema, avara, dezirema, soifa, malsatega, arda, pasia, fervora, fanatika, senbrida, senretena, neretenebla, neregebla, malpacienca, entuziasma, voluptavida, volupta, voluptema, streba, strebanta, aspiranta, sopiranta, ambicia.

balanci: balanceti, ritme movi, ondigi, svingi, eksvingi, skui, agiti, kapjesi, kapnei, levi-mallevi, luli, tremigi, vibrigi, ŝanceli, saltigi.

balanciĝi: baskuli, sin skui, skuiĝi, svingiĝi, oscili°, pendoli, tiktaki, zigzagi, ondi, ondadi, ondiĝadi, serpentumi, tremi, tremeti, vibri, danci, salteti, ŝanceliĝi, konvulsii.

banala: ordinara, normala, maloriginala, malsprita, senspica, senekscita, neekscita, seninteresa, malinteresa, teda, kliŝa, ŝablona°, rutina, tipa, stereotipa, regurdita, senfine ripetata, sensignifa, neaparta, nespeciala, nerimarkinda, nedistingita, neatentinda, komuna, komunuza, ĝenerale uzata, triviala, kutima, ĉiutaga, vulgara.

barilo: baro, baraĵo, obstaklo, malhelpaĵo, barikado, blokaĵo, malhelpo, malfacilaĵo, ŝtopilo, balustrado, apogrelo, apogilo, manrelo, gardrelo, palisaro, muro, remparo, limo, vendeja barilo, vendobarilo, servobarilo, vendotablo, giĉeto, servejo.

batali: militi, malpaci, konflikti, disputi, kverelegi, ataki, agresi, sturmi°, perforti, lukti, strebi, barakti, interbatiĝi, boksi, pugni, skermi, dueli, kontraŭstari, defendi, fronti, oponi, opozicii, rezisti, malcedi, defii, venki, konkeri, triumfi, draŝi, malvenki, malkonkeri, maltriumfi, konkuri, konkursi.

bati: frapi, trafi, frapegi, trafegi, tuŝegi, ektuŝegi, bastoni, vipi, vergi, skurĝi, draŝi, punbati, doni batregalon, regali iun per batoj, tani al iu la haŭton, varmigi ies postaĵon, manbati, piedbati, vangofrapi, pugni, boksi, batmiksi, kirli, pisti, dispremi, sonigi, sonorigi, soni, tamburi, marteli, pulsi, sonori, puni, plagi, suferigi, kontuzigi.

bedaŭri: domaĝi, ĉagreniĝi, afliktiĝi, indigni, penti, pardonpeti, esprimi bedaŭron, kompati, kondolenci, lamenti, vei, veadi, priplori, funebri, malvolonte fari, malbonvole fari, malĝoji, esti malkontenta, seniluziiĝi.

bedaŭrinda: kompatinda, priplorinda, malfeliĉa, malbonŝanca, malfavora, fatala, malbonaŭgura, misaŭgura.

bedaŭrinde: ve!, domaĝe, malĝuste, maljuste, skandale, hontinde, kia honto!

bedaŭro: pento, kulposento, konsciencoriproĉo, pardonpeto, kondolenco, ĉagreno, afliktiĝo, malĝojo, kordoloro, malkontento, malplezuro, seniluziiĝo, elreviĝo.

bela: belega, rava, glora, beleta, ĉarma, plaĉa, agrabla, alloga, plezuriga, kontentiga, rigardinda, pentrinda, perfekta, senmanka, belforma, belfigura, belvizaĝa, belaspekta, plaĉaspekta, gracia, harmonia, delikata, eleganta, impona, mirinda, admirinda, elstara, okulfrapa, belsona, melodia →plaĉa, impona

beni: favoradi, bonaŭguri, bondeziri, alvoki dian favoron, inviti dian komplezon, doni, feliĉigi, sukcesigi, fekundigi°, danki, laŭdi, adori, honori, sanktigi, glorigi.

bloko: maso, amaso, masivo, solidaĵo, pezaĵo, tutaĵo, kunaĵo, peco, pecego, bulo, lignobloko, lignopecego, lignaĵego, ŝtipo, stumpo, tabulo, trabo, ŝtonbloko, kolono, blokiĝo, blokaĵo, baraĵo, barilo, ŝtopaĵo, ŝtopilo, malhelpo, obstaklo, obstrukco, bojkoto, sieĝo, alianco°, unuiĝo, akso, trafikbloko, trafikvico, ŝtopiĝo.

bona: virta, pia, bonmora, morala, sankta, honesta, sincera, justa, perfekta, ideala, pura, senmanka, altkvalita, admirinda, estiminda, respektinda, inda, merita, bonkonduta, obeema, sindona, sindonema, akceptebla, kontentiga, sufiĉa, agrabla, plaĉa, elstara, avantaĝa, profita, profitdona, utila, helpema, sana, saniga, nova, freŝa, bongusta, favora, taŭga, ĝusta, oportuna, konvena, kapabla, kompetenta, lerta, sperta, brava, sukcesa, eminenta, talenta, afabla, ĝentila, bonkora, bonvola, bonvolema, komplezema, bonŝanca, fidinda, sekura, bela, granda, abunda →afabla, bongusta, taŭga

bongusta: frandinda, manĝinda, gustoplena, gustohava, dolĉa, sukera, krema, spica, spicita, freŝa, delikata, subtilgusta, rafinita, riĉa, ambrozia, bone kuirita, perfekte kuirita, apetita, apetitveka, plaĉa, plezuriga, ĝuinda.

bonŝanca: favora, avantaĝa, oportuna, konvena, feliĉa, laŭ feliĉa hazardo, bonfortuna°, benata de la Fortuno°, benita, bonsorta, bonaŭgura, prospera, sukcesa, dezirata.

(P) bordelo: malĉastejo, putinejo, fiplezurejo, prostitutejo, amoristinejo.

brila: brilanta, hela, arda, glima, intensa, blindiga, fajra, fulma, vigla, luma, klara, flagra, trembrila, ŝanĝbrila, glora, pompa, elstara, lerta →elstara

brili: brileti, lumi, radii, lumigi, heligi, ardi, glimi, bruli, flami, flagri, flagreti, trembrili, fulmi, blindigi.

broĉo: fibulo°, fibolo°, pinglo, fermilo, fiksilo, buko, agrafo, ornamaĵo, juvelo, gemo, diamanto, brilianto, rubeno, smeraldo, perlo →juvelo

brua: laŭta, orelŝira, akuta, orelĝena, orelrompa, oreldolora, surdiga, akrasona, misharmonia, tumulta, eksploda, sensacia, konfuza, kriema, krianta.

bruisoni, laŭta

bruli: ekbruli, bruliĝi, brulegi, flami, ekflami, flamiĝi, fajri, subbruli, bruleti, ardi, forbruli, cindriĝi, karbiĝi, flagri, flagreti, fajreri, fulmi, fulmeti, boli, kuiriĝi, varmigi, hejti, lumi, lumigi →fajro

bruligi: fajrigi, flamigi, forbruligi, detrui, konsumi, cindrigi, karbigi, nigrigi, fandi, kuiri, rosti, baki, boligi, brogi, brulvundi, hejti, lumigi →detrui, kuiri

buŝo: buŝkavo, buŝego, buŝeto, lipoj, lango, makzeloj, buŝaĉo, manĝotruo, maĉaparato, manĝorgano, suĉorgano, faŭko, beko, malfermaĵo, truo, luko, aperturo, enirejo, giĉeto, klapo.

cedi: fleksiĝi, moliĝi, ne plu elteni, ne rezisti, enfali, ne plu kontraŭbatali, kapitulaci, submetiĝi, abdiki,sin fordoni, (sin) allasi, (malvolonte) konsenti, permesi, transdoni, koncesii, rezigni, rezignacii, (rezignacie) akcepti, toleri.

celo: intenco, deziro, aspiro, ambicio, plano, projekto, programo, strebo, klopodo, peno, sopiro, fervoro, ardo, avido, avideco.

certa: certega, nedubebla, eksterduba, senduba, eksterdemanda, nekontraŭstarebla, nepra, absoluta, senkondiĉa, klara, evidenta, stabila, konstanta, neevitebla, fiksita, antaŭfiksita, determinita, difinita, fidinda, dependebla, memcerta, memfida, fida, firma, nedubanta, senhezita, konvinkita, senrezerva, aparta, preciza, specifa.

ĉagreni: aflikti, malĝojigi, malfeliĉigi, melankoliigi, malplezurigi, malkontentigi, inciti, zorgigi, maltrankviligi, malkvietigi, ĝeni, suferigi, plorigi, deprimi, dolori, vundi, agiti, perturbi°, konfuzi, skui, domaĝi, detrui.

(P) ĉarma: alloga, nerezistebla, sorĉa, rava, frandinda, fascina, plaĉa, aminda, dezirinda, magia.

(P) ĉefo: tribestro, popolestro, vilaĝestro, estro, gvidanto, reĝo, moŝto.

(P) ĉiel: ĉiurimede, ĉiumaniere, senbride, fervore →senbrida

ĉielo: nuboj, suno, luno, steloj, supre, en la aero, atmosfero, spaco, kosmo, ĉiela volboº/kupolo, tera plafono, monda tegmento; paradizo.

ĉirkaŭaĵo: medio, vivmedio, agadkampo, vivloko, ejo, loko, troviĝejo, ĉeestejo, estejo, zono, spaco, regiono, kvartalo, proksimeco, apudeco, loĝloko, loĝejo, loĝadejo, restadejo, hejmo, fono →loko, tereno, loĝejo

(P) danĝero: minaco, risko, maltrankvilo, malico, malbono, malfeliĉo, mortebleco.

(P) deca: morala, altmorala, admirinda.

(P) decidi: solvi, difini, decidiĝi, preni decidon, elekti, fiksi, aranĝi, meti finon al demando.

(P) dediĉi: fordoni, oferi.

(P) delikata: subtila, maldika, malgranda, nuancigita, malfacile kaptebla, malkruda, milda, diafana.

(P) densa: abunda, riĉa, koncentrita, nepenetrebla, kunpremita, ŝtopita, diafana, netravidebla, dika.

(P) dense: proksime.

(P) denunci: malkaŝi, informi, sciigi, disbabili, perfidi, senmaskigi.

(P) detrui: malkonstrui, ruinigi, pereigi, neniigi, nuligi, ekstermi, forigi, faligi, renversi, polvigi, cindrigi, rompi, frakasi, abolicii, forstreki, forviŝi, disbati, konsumi, forbalai, mortigi, estingi.

(P) detruo

(P) deveni: fonti, origini, motiviĝi, havi motivon.

(P) devigi: insisti, trudi, urĝi, zorgi ke, nepri, nepre farigi, perforti.

(P) devojiĝo

(P) deziri: aspiri, avidi, ambicii, strebi, sopiri, entuziasmi, fervori, celi.

(P) dia: dieca, disimila, senmortula, ĉiopova, supernatura, superhoma, spirita, anĝela, ĉiela, mistika, sankta, religia, ekstaza, paradiza, didonita.

(P) diablo

(P) difekti: fuŝi, detrui, malbonigi, kripli, subfosi, malbeligi, mistrakti, misigi, rompi, ŝiri, vundi, malhelpi, malsukcesigi, faligi, makuli, malpurigi.

(P) difekto: miso, misaĵo, malbono, malutilo, malprofito, vundo, mistraktado, kripligo, subfoso, fuŝo, makulo.

(P) digna: respektinda, severmora, formala.

(P) dika: grasa, peza, solida, grasdika, karnodika, densa, ŝvelronda, ronda, pufa, bone remburita, elefanta, graspufeta, ŝvelplena, dikventra, grasremburita, karnohava, karnoplena, bone nutrita.

(P) dio: nemortemulo, senmortulo, spirito, Ĉiopovulo, idolo, la Sinjoro, la Kreinto, Patro Nia, diaĵo.

diraĵo: proverbo, sentenco, maksimo, aforismo, aksiomo, propozicio, premiso, opiniesprimo, aserto, devizo, sloganoº, frapfrazo, eldiro.

(P) diriparoli

dolori: dolaraĉi, ĝeni, turmenti, torturi, ĝemigi, plorigi, suferigi, plendigi, aflikti, ĉagreni, senti/kaŭzi angoron, mordi, piki, vundi, ofendi, humiligi.

doloro: ĝeno, suferado, turmento, torturo, malkomforto, malagrabla sento, kapdoloro, kordoloro, brustangoro, spasmo, peno, malĝojo, aflikto, angoro, ĉagreno, piko, mordo, mizero.

(P) domoloĝejo

(P) doni: donaci, disponigi, havigi, enmanigi, pasigi, transdoni, proponi, ofterti, disdoni, provizi.

(P) dormi: endormiĝi, ekdormi, dormeti, sterniĝi, ripozi, kuŝi, ronki, sonĝi.

(P) dungi: postenigi, laborigi, komisii, elekti, enoficigi, taskigi, lui, varbi, mendi.

(P) egoisma: egocentra, malaltruisma°, memcentra, avida, avara, sinadmiranta, narcisisma°.

(P) ekscita: sensacia, inspira.

(P) ekscitata: fervora, fajra, pasia, febra, entuziasma, arda, elkora, fanatika, viva, verva, vigla, senspira.

(P) eksciti: intensigi, stimuli, vigligi, instigi, akceli, flamigi, aktivigi, entuziasmigi, vivigi, ekvivigi, senspirigi.

(P) eksiĝi: demisii.

(P) eksmoda: malnovmoda, malmoderna, malaktuala, mezepoka, praepoka, praa, tradiciema, tradicia, eksstila, malnovastila.

(P) ekstere: en la libera aero, subĉiele, substele, sub la nuboj, sub la pluvo, sen ŝirmejo, senprotekte.

(P) ekzameni: zorgeme rigardi, detale esplori, inspekti, priserĉi, kontroli, revizii, superrigardi, observi.

(P) ekzerciĝi: ripeti, reprovi, perfektigi, ripetadi, plibonigi, lertiĝi.

(P) ekzisto

(P) eleganta: luksa, laŭmoda, moda, rafinita, gustoplena, multekosta, pompa, brila, admirinda, delikata, polurita, impona, ornama, grandioza, belforma.

(P) eliri: disiri, foriri, moviĝi eksteren, malaperi, pasi, eliĝi, elverŝiĝi, fuĝi, eskapi, disiĝi, elpaŝi, amuziĝi, ditriĝi, festi.

(P) elstara: brila, okulfrapa, neforgesebla, admirinda, mirinda, miriga, senspiriga, spirhaltiga, eksterordinara, imponega, notinda, eminenta, glora.

(P) entuziasma: fervora, arda, energia, ataka, febra, pasia, fanatika, freneza, avida, ekscitata, varma, mania, plenkora, vigla →senbrida

(P) entuziasmo: fervoro, ekzalto, energio, ardo, pasio, flamo, frenezeco, avido, ekscito, manio.

(P) esprimo: rigardo, aspekto, mieno, trajtoj, vizaĝo; frazo, dirmaniero, maksimo, veraĵo, profetaĵo.

(P) estiminda

(P) facila: senpena.

(P) fajro: varmo, brulo, ardo, flamo, fajrero, fajrego, torĉo, brilo, lumigilo, varmego, hejtmaterialo, brulligno, brulo, brulego, fulgo, cindroj →bruli

(P) fali: falegi, malleviĝi, gliti al la planko, sveni, velki, surgrundiĝi, plonĝi, ĵetiĝi malsupren, kolapsi, cedi.

(P) falsa: ŝajna, trompa, nevera, malvera, nesincera, nereala, mensoga →artefarita

(P) fanatikulo: subtenanto, entuziasmulo, fervorulo, favoranto, pasiulo, ekstremisto, fundamentisto.

(P) fantazio: fantaziaĵo, iluzio, revo, utopio, ĥimero, aera kastelo, deliro, deliraĵo.

fekunda°: fruktoriĉa, fruktodona, produktema, naskema, naskipova, grasa, riĉa, verda, abunda, prospera.

(P) feliĉa: kontenta, ĝoja, bonhumora, petola, ridema, ridetanta, gaja, ĝojplena, ekstaza.

(P) fermi: sigelfermi, ŝlosi, ŝtopi, plenigi, bloki, bari.

festi: soleni, celebriº, honori, glori, amuziĝi, ĝoji, festeni, bankediº, laŭdi, aplaŭdi, tosti, proklami.

festo: ceremonio, solenaĵo, rito, festivaloº, ĝoja okazo, amuza vespero, amuzaĵo, amuziĝo, jubileo, datreveno, naskiĝtago, festeno, bankedoº, tosto, karnavalo.

(P) fiera: ŝvelkapa, singloriga.

(P) flago: standardo, simbolo, blazono, insigno, emblemo, tuko.

(P) flegi: prizorgi, kovi, atenti pri, eduki, kreskigi, kuraci.

(P) florkrono: girlando, festono.

(P) flui: flueti, fluegi, guti, liki, cirkuli, moviĝi, verŝiĝi, inundi.

(P) flustri: murmuri, susuri, zumi, diri mallaŭte, elspiri, spiri, murmureti, brueti, paroli subvoĉe.

(P) forkuri: fuĝi, eskapi, liberiĝi.

(P) forlasi: rezigni pri, demeti, ne plu okupiĝi pri, foriri de, lasi sola, postrestigi, meti flanken, forigi.

(P) formala: laŭkutima, laŭregula, konvena, deca, preciza, ceremonia, konvencia, solena.

(P) formo: aranĝo, strukturo, figuro.

(P) forta: potenca, firma, intensa, fortika, arda, pasia, fervora.

(P) forviŝi: nuligi, forigi.

(P) fosaĵo: kavaĵo, profundaĵo, tranĉeo.

(P) freneza: malprudenta, furioza, neregebla, nebridebla, histeria, mense malsana, sensenca, malsaĝega, mania, ebria, sovaĝa, ekscitata, pasia, delira, ekstaza.

(P) froti: skrapi, raspi, grati, karesi.

(P) furioza: malprudenta, kolerega, perforta, senbrida, ŝtorma, freneza, nehaltigebla, senlima, senespera.

(P) gaja

(P) gajigi: forigi ies deprimon, distri, konsoli, sekigi la okulojn, regajigi.

(P) gajiĝi: retrovi la bonan humoron, regajiĝi, retrovi la vivoĝojon, maldeprimiĝi.

(P) gesto: moviĝo, movo, indiko, esprimo, mieno, signo, svingo, mansvingo, kapsigno.

(P) glata: glita, glitiga, glacia, facile irebla, trankvila, senbara, sen elstaraĵoj, facila, ebena, plata, uniforma, regula, brila, vitreca, silka, polurita, lakita, flua, olea, grasa, senobstakla.

(P) gluti: engorgiĝi

(P) gramatiko: a-vorto, a-finaĵo, ablativo

granda: larĝa, vasta, grandega, giganta, kolosa, monumenta, grandioza, impona, titana, elefanta, mamuta, ŝvelinta, tro kreskinta, superkreskinta, supermezura, troa, troigita, dika, grasa, ampleksa, spacohava →impona

(P) grava: serioza, solena, peza, profonda, atentinda.

(P) grupo (de homoj): aro, rondo, amaso, bando, irantaro, grupaĉo, bandaĉo, fiularo, kanajlaro, hordo, trupo, taĉmento, roto, kompanio, kuniĝo, kunularo, akompanantaro, teamo, svarmo, kunpuŝiĝo, homamaso, asembleo, homgrupo →homamaso

(P) gvidi: montri la vojon, konduki, irigi, akompani, direkti, stiri, estri, sciigi, orienti, porti, antaŭeniri, venigi, alvenigi.

(P) ĝemi: ve-spiri, elspiri, laŭte elspiri, spirsingulti, anheli°.

(P) ĝeni: insidi, inciti, mistrakti.

(P) ĝentila: afabla, kavalireca, korteganeca, nobla, nobela.

(P) ĝojo: plezuro, feliĉo, ĝuo, gajeco, kontentego, ebria feliĉo, perfekta feliĉo.

ĝui: ŝati, adori, ĝoji pro, plezuri pro, sperti kun plezuro, feliĉe sperti, esti kontenta pri, amuziĝi per, distriĝi per, volupti kun, frandi, drinki; uzi, profiti de, sperti, posedi→uzi

(P) hara: harkovrita, vila, hareca, longhara.

(P) haroj: hararo, frizaĵo, buklaro, felo, elkreskaĵoj, hartufoj, hararanĝo, vilo.

(P) havaĵo: utilaĵo, avantaĝo, rimedo, posedaĵo, propraĵo, apartenaĵo, uzaĵo, materialo, akiraĵo.

(P) helpanto: prizorganto, akceptisto, gardisto, pordisto, asistanto, kontrolisto, sub-, vic-, servisto, komizo, gvidisto, stevardo, intendanto, oficisto, mastrumanto, administranto, pedalo, subulo, viculo.

(P) heziti: esti malcerta, ŝanĉeliĝi, dubi, esti nedecidema, konfuziĝi, malentuziasmi, esti malfirma.

(P) homamaso: svarmo, homsvarmo, konfuzo, amaso, kunpremiĝo, popolo, publiko, homoj, spektantaro, rigardantaro, vicoj, vicaro, kunularo, grupo, grupego, tumulto, loĝantaro →grupo (de homoj)

(P) honesta: fidinda, merita, sincera, honorinda.

(P) honti: malhonoriĝi, malgloriĝi, senti pudoron, malrespektiĝi, ĝeniĝi, konfuziĝi, embarasiĝi, afliktiĝi, humiliĝi, malaltiĝi, enmarĉiĝi, vadi en abismo de honto.

(P) humila: ŝafa, ŝafeca, malribelema, malfiera, submetiĝema, obeema, malestimata, malalta, senpretenda, senaŭtoritata.

(P) humiligi: embarasi, subpremi, ofendi, piedpremi, devigi iun leki ies piedojn/pugon surgenuigi.

(P) humoro: animstato, gajeco, acidemo, maltrankvilo ktp., mensostato.

(P) implikiĝiresti

(P) impona: elstara, grandioza, belega, pompa, majesta, solena, okulfrapa, brila, glora, miriga, admirinda.

(P) inciti: inciteti, turmenteti, moki, eksciti, pikmoki, piketi, defii, ĉagreni, spiti, provoki, ŝerce ataketi, agaci, ĝeni.

(P) indiferenta: apatia, seninteresa, senpartia, malvarma, glacia, flegma, senemocia, sen fortaj preferoj, ne interesata, sen ekscito, malentuziasma, neekscitiĝema, senzorga, senĝena.

(P) indigno: kolero, malpardonemo.

(P) infero: abismo.

(P) insekto: abelo.

(P) inspekti: ekzameni, kontroli, superrigardi, esplori, observi.

(P) instigi: admoni, sproni, kuraĝigi, premi, puŝi, stimuli, inspiri, peli, devigi, igi, insisti, persvadi, provi konvinki.

(P) insulti: ofendi, riproĉi, humiligi, misprezenti, misfamigi, malestimi, vundi, malrespekti, skandaligi, indignigi, malhonorigi.

(P) inteligenta: lerta, klera, prudenta, saĝa, sagaca, brilmensa, brila, rapidmensa, vigle pensanta, rapidpensa, klarmensa, kapabla, edukita, instruita, talenta, genia, elstara.

(P) intenci: voli, celi, plani, projekti, proponi, ambicii, aspiri, deziri, strebi, esti konvinkita pri.

(P) interesi: okupi la menson, koncerni, kapti/teni la atenton, plenigi la pensojn, (al)logi, voki, veki la atenton/scivolon.

(P) intereso: pasio, obsedo, okupiĝo, utilo, profito, scivolo, atento, koncerno, zorgo, graveco, sekvo, allogo, logeco, altiriĝo, kuriozeco.

(P) interno

(P) inundo: torento, fluego, verŝaĵo, ŝprucaĵo, elŝprucaĵo, ondego, lavango, pluvego, superverŝo, superfluo, superbordiĝo, akvego, hajlo.

(P) inviti: venigi, gastigi, mendi, alvoki.

(P) iri: marŝi, promeni, direktiĝi al, moviĝi, paŝi, kuri, flugi, rajdi, veturi, paŝadi, ekskursi, vagi, vojaĝi, migri, sekvi sian vojon, antaŭeniri, flui, ruliĝi, pasi, anaspaŝi, troti, paradi, direkti sin, turni sin, ŝteliĝi, vojiri, ŝtelpaŝi, krabpaŝi, trenpaŝi, treni sin.

(P) juna: freŝa, nova, nematura, verda, infana, infaneca, beba, bebeca, malgranda, frua.

(P) juvelo: juvelŝtono, ornamaĵo, gemo, diamanto, rubeno, smeraldo, perlo, brilianto, broĉo, kolĉeno, brakringo, ringo, orelringo, braceleto →broĉo

(P) kaduka: malfortika, malnova, malnoviĝinta, velka, malforta, maljuna, kripla, malfirma, nesekura, finiĝonta, mallonge daŭra, maldaŭra, fiaskonta, kliniĝanta, malstabila, misformita, rompita, frakasita, ruina.

(P) kalkulado

(P) kalkulilo: abako

(P) kampo: loko

(P) kanti: aŭdigi sian voĉon

(P) kanto: himno, dankokanto, glorkanto, lulkanto, ĝojkanto, plorkanto, popolkanto, solkanto, sorĉkanto, tremkanto, ario, dueto, komponaĵo, melodio, harmonio, triumfa kanto, solena kanto, operero, operaĵo.

(P) kapti: preni, subite preni, rapide preni, ekposedi, rabi, firme teni, teni, trafi, akapari, forrabi.

kaŝi: ne mencii, ne esprimi, intence ne diskuti, prisilenti, forsilenti, preterlasi, ellasi, salti, lasi neesprimita, kovri, maski, vuali, subpremi, sufoki, enterigi, subtabligi, ŝlosi, forŝlosi, ignori, sekreti, malaperigi, mensogi, hipokriti.

kaŝnomo: pseŭdonimo, plumnomo, verkista nomo, kromnomo, ne propra nomo, ne vera nomo, ŝajna nomo.

(P) kavo

(P) klara: pura, malkonfuza, facile distingebla, preciza, neta, komprenebla, divenebla, senduba, nedubebla, travidebla, hela, kristala, evidenta, memevidenta.

(P) klariga: ilustra

(P) kolera: bolanta, furioza, kolerika, senbrida, freneza, malkvieta, malpacema, kverelema, sovaĝa, senpacienca, ardanta, febra, pasia.

komediisto: komikisto, burleskulo, farsisto, arlekeno, klaŭno°, distristo →aktoro

(P) komenci: ek-, ekfari, ekigi, eki, malfermi, alpaŝi al, veki, inaŭguri, instigi, fondi.

(P) kompleta: perfekta, plena, senmanka, sufiĉa, sentrua.

(P) komplete: tute, absolute, perfekte, plene.

(P) komploto: konspiro, politika mortigo/murdo, atenco, krimo, ŝtatperfido, perfido, intrigo, insido, kaptilo, kulisa agado, premgrupo, manovrado, manipulado, falsado.

(P) kompreni: kapti la sencon, kapti la signifon, havi ĝustan ideon pri, klarigi al si, havi scion pri, akiri scion pri, informiĝi pri, malvolvi, malplekti.

(P) koncerni: rilati al, tuŝi, interesi, trafi.

(P) konduto: estomaniero, sinteno, traktado, agomaniero, esteco, maniero, agospeco, agado, kutimo, teniĝo.

(P) konfuzo: malordo, intermiksaĵo, embaraso, konsterno, perturbo, spirita/mensa malklareco, nebulo, maltrankvilo, sen aplombo, dubo, ŝanceliĝemo, tohuvabohuo.

(P) konfuzi: konsterni, ŝoki, senspirigi →konsterni

(P) konsilo: sugesto, propono, helpideo, admono, averto.

(P) konsternita: ŝokita, mirigita, konfuzita, timigita, ĉagrenita, trafita, ĝenata, skuita.

(P) konstruikrei

(P) kontenta: kontentega, kontenteta, ĝoja, ĝojplena, ravita, entuziasma, feliĉa.

(P) kontraŭstari: kontraŭi, malakordiĝi, malkunlabori, kolizii, konflikti, malkonsenti, rezisti, malcedi, opozicii, protesti, kontraŭargumenti.

(P) konvinki: instigi, kredigi, stimuli, puŝi, inviti, inklinigi, inspiri, impulsi, decidigi.

(P) krei: fari, verki, ellabori, fondi, organizi, estigi, establi, funkciigi, starigi, loki, instali, aranĝi, konstrui, evoluigi, kunmeti, komponi, kombini.

(P) kreski: plenkreski, maturiĝi, edukiĝi, disvoliĝi, evolui, grandiĝi, plimultiĝi, multiĝi, altiĝi, vastiĝi, intensiĝi, fortiĝi, ampleksiĝi, leviĝi, naskiĝi, ĝermi, plenaĝiĝi, ŝveli.

(P) kreskigi: kultivi, bredi, vivteni, eduki, prizorgi, flegi, varti, grandigi, forci°, kulturi, bredi, reprodukti, teni, evoluigi, formi, instrui, gardi.

(P) krii: kriegi, ŝirkrii, voki, laŭtigi la voĉon, akre krii, bleki, ŝiri la aeron per siaj krioj, eligi ŝirajn kriojn, tondri, krii per tondra voĉo, ŝiri al iu la orelojn, muĝi, kriaĉi, proklami, distrumpeti.

(P) krimulo: ŝtelisto, rabisto, murdisto, murdinto, bandito, gangstero, malliberulo, mortigisto, ŝarko.

(P) kristnaska arbo: kristnaskarbo, kristarbo, festa arbo, abio, piceo, pinglarbo →arbo, kristnasko

(P) kristnasko

(P) kuiri: kunmiksi, prepari, pretigi, kombini, baki, friti, boligi, rosti, kradrosti, enfornigi.

(P) kulmino: supro, pinto, verto, kresto, plej alta grado, ekstremo, plej elstara momento, apogeo, zenito, paroksismo, plej intensa momento, egeco.

(P) kunigi: kunpeli, kolekti, kunrasti, kolekti.

(P) kunsento: kompato, kondolenco, bedaŭro, simpatio, komuna (mal)ĝojo, kortuŝiĝo.

(P) kunulo: parulo, kunludanto, kunlaboranto, kamarado, kolego, frat(in)o, intimulo, amik(in)o, samideano, kompaniano.

(P) kuri: moviĝi rapide, troti, galopi, urĝiĝi, flugi, rapidi, kuregi, iregi, impeti, svingi sin, paŝegi, kuri senbride/nehaltigeble, hasti, fulmi, fuĝi →rapidi

(P) kutimo: tradicio, regula ago, regulo, rutino.

(P) kvereli: disputi, malpaciĝi, malinterkonsenti, interkrii, protesti, fari problemojn, kontraŭargumenti, malkonsenti, polemiki.

(P) kverelo: malharmonio, malakordo, malkonkordo.

(P) laboro: penado, klopodo, fortostreĉo, tasko, okupo, ofico, dungiteco, profesio, metio, kariero, pozicio, rolo, funkcio, fako, devo, servo, posteno.

(P) lako: gumo, rezino, verniso, solvaĵo, ŝelako, gluo, gluaĵo, ŝmiraĵo.

(P) lamenti: vekrii, plorkrii, plendi, ĝemi, ploregi, funebri, esprimi sian aflikton, esprimi kordoloron, vespiri, suspiri.

(P) larĝa: vasta, libera, senlima, malfermita, ampleksa, spacohavo, spacoplena.

(P) lasta: fina, konkluda, posta, ĵusa, restanta, sola restinta, plej malgrava, malplej alta, malplej atentinda.

(P) laŭta: aŭdebla, klare aŭdebla, tro aŭdebla, brua, alta, emfaza, tondra, resona, sonora, surdiga, forta, fortega, muĝa, kria, orelŝira, orelrompa, bruega, altega, klara, vibra, tambura →soni, brui, malplaĉa

(P) laŭtlegi: voĉlegi, deklami, paroladi.

(P) lerni: studi, instruiĝi, trejniĝi, lertiĝi, plilertiĝi, sekvi kurson, ekzerciĝi, akiri sciojn, diligenti, legi, enkapigi, akiri, parkerigi.

(P) lerta: inteligenta, altkvalita, talenta, elstara.

(P) lerte: majstre.

(P) linio: streko, kontinua aro, konturo, limo, vico, serio, kolumno, strio, bendo, rando.

(P) liveriprovizi

(P) loĝejo: domo, dometo, kabano, barako, budo, konstruaĵo, hejmo, branĉ-kabano, ter-kabano, apartamento, domaro, domego, apartamentaro, apartamentodomo.

(P) loko: ejo, ĉirkaŭaĵo, spaco, loĝejo, estejo, ĉeestejo, grundo, punkto, sceno, pozicio, kieo, posteno, ĉambro, domo, hejmo, medio, sidloko, okazejo, sidejo, adreso →kampo, tereno, ĉirkaŭaĵo, loĝejo

(P) ludi (instrumenton): distri per muziko/instrumento, sonigi, aŭdigi, muziki, aŭskultigi.

(P) ludo: amuzo, distraĵo.

(P) lukti: barakti, batali, peni, klopodegi, strebi, skuiĝi, moviĝegi, tordiĝi, penadi.

malafabla: malĝentila, malagrabla, malplaĉa, malsimpatia, malŝatinda, malhelpema, malbonvola, malkomplezema, senpacienca, grumblema, acida, abrupta, malvarma, senrida, distanca, senkompata, neamikema, negastigema, malbonvenigema, nenajbareca, malsocietema, malamika, malamikema.

malakra: netranĉa, senpinta, rondigita, nepenetra, malakuta, eluzita, milda, tenera, trankvila, malforta, obtuza, malklara, ne preciza, ne distingema, mola, glata, glatiĝinta, miopa, senefika.

malalta: etstatura, nana, malimpona, sensignifa, subnivela, profunda, abisma, basa →malgranda

malami: malamegi, malŝategi, abomeni, ne elteni, maltoleri.

malamo: abomeno, naŭzo, antipatio, malŝato, malamikeco, ekstrema malsimpatio.

malatenti: ignori, preteratenti, indiferenti, ne zorgi, forgesi, preterlasi, ne pensi, senzorgi.

malavara: donema, donacema, grandanima, larĝanima, bonvolema, malegoisma, malavida, elspezema, aĉetema, oferema, malakirema, malposedema, disdonema, fordonema, malŝparema, malmodera, senzorga, senatenta.

malavida: neposedema, sinretenema, modera →malavara

malbela: abomena, naŭza, aĉa, malloga, malplaĉa, malgracia, maldelikata, malharmonia, maleleganta, misproporcia, kripla, tordita, fuŝa, monstra, nevidinda, malvidinda, maldezirinda, fivizaĝa, ĉevalvizaĝa, bufa, fakoĉera° ordinara, nerimarkinda, horora°, terura, ŝoka, kruda.

malbeni: alvoki malfavoron sur iun, faligi malbenon, ĵeti malbenon, damni°, sendi al la Infero, sendi al la diablo, ekskomuniki, misaŭguri, deziri misŝancon, malbondeziri, ĵeti malican okulon, rigardsorĉi, blasfemi, sakri°, fiparoli, elbuŝigi maldecaĵojn, insulti, paroli malrespekte.

malbeno: dia malfavoro, malfeliĉo, aflikto, fisorĉaĵo, nigra magio, nigra magiaĵo, nigra sorĉo, malbonŝanco, plago, pesto, tabuo°.

malbona: aĉa, fia, misa, abomena, abomeninda, malica, malvirta, malpia, malmorala, perversa°, kruela, monstra, maldeca, peka, pekema, maljusta, korupta, krima, krimema, miskonduta, kaprica, malobeema, ruza, fikonduta, malhonesta, malutila, malkonvena, maltaŭga, malakceptebla, erara, senvalora, subnivela, senutila, neperfekta, fatrasa°, falsa, malperfekta, fuŝa, kruda, malkontentiga, difektita, rompita, eluzita, neuzebla, putra, ranca, polu(ci)ita°, malpura, malagrabla, malplaĉa, malfeliĉiga, bedaŭrinda, serioza, grava, akra.

malbonaĵo: abomenaĵo, aĉaĵo, fiaĵo, malicaĵo, friponaĵo, monstraĵo, misago, fiago, misaĵo, eraro, misfaro, fatraso°, elĵetaĵo, forĵetaĵo, feĉo, ŝlimo, veneno →malbona

malbongusta: figusta, misgusta, sengusta, aĉa, abomena, naŭza, vomiga, acida, maldolĉa, dolĉaĉa, sukereca, sala, tro sala, sensala, spica, pika, akra, brulgusta, marĉogusta, ŝlima, putra, ranca, malfreŝa, grasa, oleeca, venena, miskuirita, tro kuirita, subkuirita, malagrabla, malplaĉa.

(P) malbonŝanco: missorto, sortobato, misŝanco, ŝancaĉo, fi-sorto, misfortuno°, fatalaĵo, malfeliĉaĵo, katastrofo, plago.

malbonulo: homaĉo, fihomo, ulaĉo, favulo, sentaŭgulo, feĉulo, fripono, kanajlo, pekulo, malvirtulo, malnoblulo, senhonorulo, malestimindulo, fekulo, krimulo, trompisto, krudulo, perversulo°, kruelulo, monstro, maliculo, diablo, demono, malbona spirito →malbona, diablo

(P) maldeca: malmorala, malbongusta, misgusta, figusta, naŭza, ŝoka, skandala, maloportuna, vulgara, maldelikata, malrafinita, maleleganta, triviala, hontinda.

(P) maldika: maldensa, malpeza, subtila, malgrasa, sengrasa, mankohava, malsolida, senkarna, osta, osteca, delikata, tigeca, skeleta →malgrasa

(P) maldiligenta: mallaborema, senokupa, nenionfaranta, malpenema, nelaborema, malaktiva, neagema, tempomalŝpara.

(P) malentuziasme: malvolonte, sen deziro, malŝate, dubeme, heziteme, malbonvole, malfervore, indiferente, senemocie, apatie, seninterese, senatente, malvarme, senpartie, senpasie.

(P) malestiminda: malnobla, subkonsidera, nekonsiderinda, malŝatinda, hontinda, malalta, maldelikata, nerafinita, humila, senhonora, malhonora, malbonfama, misfama, fifama.

(P) malfacila: peniga, postula, apenaŭ plenumebla, suferiga, apenaŭ farebla, peza, malagrabla, ŝarĝa, problema, delikata, tikla, riska, necerta, danĝera, defia.

malfekunda°: senfrukta, malproduktema, nekapabla naski, senplanta, senviva, dezerta, nuda, malplena, malriĉa, seka, senakva.

(P) malfermaĵo: breĉo, trarompaĵo, fendo, aperturo, faŭko, fenestro, truo, travidejo.

(P) malformala: senceremonia, senĝena, malĝentila, kruda, malsolena, simpla, senatenta, malzorga, nekonvena, senpretenda, komforta, ĉiutaga, ordinara.

malforta: malfortika, malfirma, malsolida, malsekura, rompebla, kaduka, detruebla, facile difektebla, vundebla, apenaŭa, milda, eta, ioma, delikata, pala, ne intensa, senrezista, senpova, senpotenca, malpotenca, malkapabla, maldrasta, senefika, senenergia, mallaŭta, sufokata, obtuza, malsaniĝema, malbonfarta, senspica, sengusta, akveca →kaduka

(P) malgaja: malĝoja, malĝojiga, griza, deprima, peza, mizera, serioza, malhela, malvigla, senenergia, malfeliĉa, kompatinda, ĉagrenita, afliktita, deprimita, melankolia, funebra.

(P) malglata: malglita, malebena, malfacila, maltrankviliga, obstakloplena, malplata, malregula, malpolurita, malflua, raspa, skrapa, grata, nefluanta, nepolurita, raŭka, kruda, hirta, nerazita, taŭzita, nekombita.

(P) malgranda: eta, bagatela, sensignifa, apenaŭ videbla, musa, muŝeta, malgrava, malalta, nana, miniatura, delikata, pigmea, minimuma, senspaca →delikata, malalta, malgrava

(P) malgrasa: maldika, osta, osteca, kava, senkarna, karnomanka.

(P) malgrava: senvalora, malserioza, bagatela, ne konsiderinda, frivola, seninflua, sensignifa, rutina, duaranga, malĉefa, preteratentinda.

(P) malhumila: pretendema, fiera, postulema, fanfarona, singloriga, singraviga, konscia pri sia graveco, aroganta, impertinenta, truda, supereca, aŭtoritata, plenblovita, bombasta, parada, patosa, solena.

(P) malinteligenta: stulta, malrapida, malbrila, vakkapa, ŝtipkapa, mense malkapabla, kun malrapida menso.

(P) malinteresateda

(P) maljuna: aĝa, matura, jarriĉa, grandaĝa, antikva, malnova, kaduka, plenaĝa, maturega, supermatura, maturaĝa, plenkreska, kreskinta.

(P) malkaŝi: malkovri, senvualigi, diskonigi, klare sciigi, aperigi, rekoni, konfesi, montri, rivelacii, riveli, publikigi, senmaskigi, klare vidigi, anonci, deklari, evidentigi, proklami, diskonigi, maldiskreti.

(P) malklara: ombra, obtuza, malluma, nebula, malpreciza, sufokita, malakra, mallaŭta, neellaborita.

(P) malkuraĝa: senkuraĝa, timema, kaŭranta, kokinkora.

(P) mallaborema: maldiligenta, malagema, malvigla, malfervora, nepenema, malaktiva, malenergia, senenergia, nemoviĝema, malrapida, senzorga, indiferenta, senstreĉa, nenifaranta, nenifarema, senokupa.

(P) mallarĝa: malgranda, malvasta, senspaca, intima, kun malgrandaj dimensioj, streĉita, malampleksa, fermita, prema, sufoka.

(P) mallaŭta: senbrua, sensona, dolĉa, delikata, milda, kvieta, trankvila, serena, obtuza, malforta, murmura, grumblema, raŭka, sufokata, flustra, flustrata.

(P) mallerta: maleleganta, malharmonia, malgracia, fuŝa, fuŝita, misa, fuŝema, senatenta, senzorga.

(P) malliberejo: karcero, arestejo, ĉelo, kondamnejo, ŝlositejo, punĉelo, koncentrejo.

(P) malligi: liberigi, malbridi, malplekti, malstreĉi, malimpliki, malvindi, malvolvi, disvolvi, elvolvi.

(P) malluma: mallumeta, duonluma, malhela, senluma, nigra, malklara, krepuska, mizera, malbrila, malgaja, deprima.

(P) malmodera: troa, ekstrema, senbrida, senlima, ekscesa, maljusta, malsobra, eksterlima, senkaŭza, absurda, malracia, mallogika, nenecesa.

(P) malmultekosta: senkosta, je malalta prezo, preskaŭ senpaga, bona marĉando, trigroŝa, senvalora, bonpreza, malbonkvalita, malluksa, favorpreza.

(P) malnaiva: monduma, rafinita, subtila, urbana, arta.

(P) malnova: antikva, kaduka, eluzita, malfreŝa, antikvega, antaŭ la naskiĝo de Noa, antaŭinunda, dinosaŭra, antaŭ-ĵurasa, antaŭ la Biblia inundo.

(P) malparolema: silentema, parolŝparema, malkomunikema.

(P) malplaĉa: malaŭdinda (sono), malŝatinda, malagrabla, naŭza, malbongusta, malbela →malbela

(P) malplena: senenhava, malokupata, vaka, manka, senhoma, dezerta, kava.

(P) malprofunda: supraĵa, malserioza, surfaca.

(P) malrapida: malhasta, pacienca, malurĝa, laŭ facila ritmo, trankvila, pena, peza, senurĝa, senhasta, dignoplena, helika, majesta, solena.

(P) malrapidulo: testudo, heliko, limako, dormemulo.

(P) malrespekta: impertinenta, malĝentila, senhonta.

(P) malrespektinda: fia, fimorala, misa, hontinda, malestiminda, senhonora, senmorala, malmorala, fireputacia.

(P) malriĉa: senmona, sen rimedoj, malprospera, luktanta, suferanta, kun malplena monujo.

(P) malrigida: fleksebla, malrigora, senosta, malfirma, malsolida, cedema, velkinta, molaĉa, nestreĉita.

(P) malsana: malsaneta, malsaneca, misfarta, malbonfarta, febra.

(P) malseka: saturita, tramalseka, trempita, dronita, tratrempita, akvoplena, akveca, inundita, akvosorbigita, superverŝita, malseketa, ŝvitanta, gutanta, likanta, kaĉiĝanta, kaĉigita, humida.

(P) malserioza: sensignifa, senĝena, sprita, ĝuinda, amuza, malgrava, frivola, bagatela, vanta, ventkapa, malplena, malprofunda, aera, senzorga.

(P) malsukcesi: fiaski, katastrofi, draste malsukcesi, maltriumfi, panei.

(P) malŝpari: fordiboĉi, elspezi, forĵeti, frivole disĵeti, kaprice malŝpari.

(P) maltrankvila: zorgoplena, malcerta, timema, ekscitiĝema, malserena, atenta, malkvieta, sendorma, necerta, duboplena.

(P) maltrankviliĝi: esti maltrankvila, esti turmentata pro la timo ke…, senti turmenton pro timo ke…

(P) maltrankviliga: perturba, timiga, dubinda, suspektinda, vekanta malagrablan senton, halovena°, sorĉista, malsereniga →terura

(P) malvarma: frosta, glacia, malvarmeta, frostotremiga, arkta, polusa, malintima, malamikema, distanca.

(P) malvastamallarĝa

(P) malvigla: apatia, senforta, senenergia, malverva, malagema, malekscitiĝema, senkolora, plumba, lama, kripla →teda

(P) malvolontemalentuziasme

(P) manĝaĵo: nutraĵo, kuiraĵo, enbuŝaĵo, mordaĵo, pano, viando, ĉiutaga pano, plado, almanĝaĵo, manĝetaĵo, deserto, dolĉaĵo, menuo, mikspoto.

(P) manĝi: maĉi, gluti, nutri sin, konsumi, engluti, vori, ŝiri per la dentoj, frandi, ĝui (manĝaĵon), gustumi, manĝeti, manĝegi, ronĝi, plenigi sian buŝon/stomakon, mordi, sidi ĉetable, enbuŝigi, festeni, altabliĝi, bankedi.

(P) marŝi: iri, marŝi per pezaj paŝoj.

(P) mateno: mateniĝo, tagiĝo, matenruĝo, matena krepusko, sunleviĝo, matenkrepusko, ĉielruĝo.

(P) memfido: memcerteco, aplombo, malhumilo, fiero.

(P) memori: reteni, parkeri, parkerigi, konservi en la menso, repripensi, reveki, malforgesi, revoki al la memoro, remaĉi.

(P) menstruo: monataĵo, monata sangelfluo, monata ciklo.

(P) minaco: malplena minaco, malplenaj vortoj, sensignifa minaco, blufo, blago, bombasto, mistifiko.

(P) miskonduti: konduti malbone, agi sendiscipline, petoli, sovaĝiĝi, freneziĝi, frenezi, amuziĝi, fiamuziĝi, fikonduti, fiagi, umaĉi.

mistera: enigma, orakola, vualita, kaŝita, sekreta, ĉifra, ĉifrita, koditaº, neklarigebla, nekomprenebla, stranga, kurioza, malklara, malluma, netravidebla.

(P) modera: malekstrema, malemocia, senemocia, sentroiga, limigita, sinretenema, modesta, nepretendema, simpla.

(P) moki: inciteti, ataketi, kolerigi, defii, ĉagreni, turmenti, spiti, provoki, pikmoki, ridindigi, insulti, insulteti, rikani, kritiki, piki, ŝerci pri iu, amuziĝi pro iu.

(P) mola: malsolida, molaĉa, nerezista, kaĉiĝinta, milda, dolĉa, delikata, spongeca, ŝvelmola.

(P) mono: monero, bileto, dolaro, pundo, eŭro, marko, franko, rupio, siklo, eno, monpapero, rublo, pago, pagilo, stelo, monunuo, kurzo, devizo, cendo, penco, groŝo, kaso, financoj, financa situacio, ŝparaĵo, trinkmono, monrimedoj, sumo, kontantaĵo →trinkmono

(P) montrimalkaŝi

(P) montri sin: paradi, pavi, montriĝi, aperi antaŭ publiko, fanfaroni, troigi, glorigi sin, okulfrapi, vidiĝi.

(P) morti: ĉesi vivi, perdi la vivon, perei, velki, detruiĝi, ruiniĝi, estingiĝi, elviŝiĝi, malaperi, forpasi, forlasi ĉi tiun mondon, diri adiaŭ al la mondo surtera, transiri en alian mondon, transiri en pli bonan mondon, finiĝi.

(P) mortigi: detrui, pereigi, estingi, forigi, liberiĝi de, malaperigi, murdi, buĉi, ekstermi, senvivigi.

mueli: pisti, dispisti, pecetigi, diserigi, diseretigi, pulvorigi, disbati, frakasi, raspi, flokigi, pistomiksi, maĉi.

(P) multekosta: valora, kosta, elspeziga, ekstravaganca, alte pagiga, luksa, senpreza, altpreza, senlime valora, nepagebla, valorega →valora

(P) murmuri: paroli mallaŭte, flustri, balbuti, gargari, kartari, grumbli, misprononci, paroli subvoĉe, paroli neklare.

(P) muro: vando, septo, surfaco, flanko, eksteraĵo.

(P) naiva: simpla, nerafinita, malsubtila, sensperta, kredema, infaneca, primitiva, senartifika, nemonduma, kampara, kampareca, kamparana, senarta, natura.

najbaro: samstratano, samurbano, kvartalano, apuda loĝanto, apudulo, proksimulo.

(P) naski: venigi en la mondon, eligi idon, produkti idon, akuŝi, estigi, verki, krei, generi, bredi, reprodukti.

(P) naskiĝi: veni en la mondon, vidi la lumon de la mondo.

(P) nedankema: maldankema, sendanka, egoisma.

(P) nefidinda: trompema, mensogema, ruza, perfidema, ŝajnigema, glita, ŝlima, malfidinda.

(P) neordinara: eksterordinara, fenomena, nekutima, mondoskua, originala →stranga

(P) neplendema: stoika, flegma, indiferenta, nesentema, neekscitiĝema.

(P) nobela: aristokrata, sinjoreca, altsanga, bonfamilia, pursanga, altranga.

(P) nova: freŝa, juna, verda, nekonata, neniam spertita, ĵus okazinta, ĵusa, nuna, aktuala, freŝdata.

(P) nuanco: kromnuanco, kromsignifo, diferenceto.

(P) nuda: senvesta, senfela, senhara, kalva.

(P) observi: atenti, esplori, konsideri, ekzameni, obei, plenumi, sekvi, konformiĝi, fari ĝuste.

(P) odoro: haladzo, malplaĉa odoro, venena gaso, odoraĉo, miasmo, fiodoro, fiŝodoro, pis-odoro, aromo, parfumo.

(P) oficisto: deĵoranto, subulo, kunlaboranto, asistanto, funkciulo, sekretario, tajpisto, programisto, servisto, dungito, administranto, oficestro, estro, ĉefo, direktoro, burokrato.

(P) okazi: esti, vigli, estiĝi, aperi, havi lokon, hazardi, ekesti.

(P) onidiro: klaĉo, flustroj, flustrado, murmuroj, babilaĵoj, malicaĵoj, misinformoj, informoj, kalumnio, malicaĵo, firaporto.

(P) opinii: pensi, supozi, kredi, intenci, konjekti, suspekti, hipotezi, diveni, laŭ mi…

(P) opinio: penso, juĝo, takso, vidpunkto, starpunkto, konsidero, kredo, pritrakso.

(P) oratoraĵo: deklamaĵo, parolado, elokventaĵo, solena verko, deklamo.

(P) ordinara: normala, kutima, praktika, simpla, nerimarkinda, celkonforma, malspeciala, neaparta, senornama, funkcia, laŭcela, nespeciala, triviala, banala, komuna, ĝenerala, popola, vulgara, nenotinda, iu ajn, ajna, komunuza, ĉiutaga, senfantazia →praktika

(P) ordoni: instrukcii, peti, diri (al iu, ke li/ŝi faru), komandi, instigi, admoni, postuli, devigi, igi →peti

(P) ordono: leĝo, instrukcio, dekreto, rekomendo, devigo.

(P) ornamaĵo: dekoraĵo°, kornico, garnaĵo, falbalo, dekoraciaĵo, fantaziaĵo, bela aldonaĵo.

(P) ornami: dekori°, plibeligi, brodi, spici, aldoni detalojn, garni, ŝminki, riĉigi, parafi, beligi, dekoracii.

(P) pago: prezo, sumo, kosto, kotizo, kompenso, rekompenco.

(P) pakaĵo: vindaĵo, fasko, garbo, kunvolvaĵo.

(P) pardoni: montri indulgon, indulgi, favori, toleri, rezigni pri puno, rezigni pri venĝo, kompati, domaĝi, ne kondamni.

(P) parodio: travestio, moka imitaĵo, moka reverko, satiro, klaĉa verketo, amuza reverkaĵo, ŝerca imitaĵo, burleskaĵo.

(P) paroli: diri, elbuŝigi, eligi sonon/krion, esprimi, komuniki, informi, sciigi, rakonti, raporti, mencii, citi, aserti, respondi, rebati, klarigi, ordoni, prezenti ideon, babili, deklami, aludi, prononci, konversacii, interŝanĝi vortojn, interparoli, diri kelkajn vortojn, intermeti, interveni, aŭdigi sian voĉon, eligi, krii, ekkrii, elverŝi, elokventi, balbuti, murmuri →prelegi, paroli neklare

(P) paroli neklare: paroli mallaŭte, flustri, balbuti gargari, kartavi, grumbli, misproonci, paroli subvoĉe, murmuri.

(P) parolturno: dirmaniero, metaforo, vortfiguro, retorikaĵo, elokventaĵo, trafa parolo, alta stilo, lerta esprimo.

(P) pastro: abato, abatino, monaĥo, religiulo.

(P) pensi: pripensi, mediti, konsideri, turni en sia menso, rezoni, ekzerci la menson, cerbumi, konkludi, mense esplori, spirite esplori, profundiĝi en pensado, koncentriĝi.

(P) perfektigi: poluri, ellabori, delikatigi, rafini, glatigi, elegantigi, aldoni finan brilon.

(P) peti: demandi, deziri, serĉi, almozi, almozpeti, petegi, postuli.

(P) peza: solida, masiva, denskorpa.

(P) pisti: pecetigi, pulvorigi, frakasi, disbati, mueli, maĉi.

(P) plaĉa: ĝojigi, ĝuinda, plezuriga, plezurplena.

plaĉi: kari, esti ŝatata, esti amata, ravi, kariĝi, veki korinklinon, veki simpation.

(P) plendi: lamenti, vekrii, ĝemi, plori, sopiri, vei, plendaĉi, suferi.

(P) plori: larmi →lamenti

(P) pluvi: fali, verŝiĝi, pluvi senfine/senhalte, pluvi kvazaŭ la akvo estus verŝata per siteloj.

(P) pluvo: pluvego, batanta/forta/torenta pluvo, ŝtormo, inundo, guto, pluvero, pluveto, abunda pluvo, hajlo.

(P) poemo: poeziaĵo, lirikaĵo, elegio, versaĵo, rimaĵo, strofo.

(P) ponardi: trapiki.

(P) popola: populara, vulgara, komunuza, triviala, popoleca, ordinara.

(P) povi: kapabli, scii, sukcesi, scipovi, rajti, havi la eblecon, havi la okazon, lerti, kompetenti.

(P) praktika

(P) preĝejo: abatejo.

(P) prelegi: fari paroladon, lekcii, prediki, oratori, deklami, elokventi, retoriki.

(P) premi: kunpremiĝi, interpuŝiĝi, kunŝovi, streĉi, kuntiri.

(P) preni: alproprigi, ricevi, akcepti, forporti, kapti, teni, ĝui, senigi iun je io, akiri, akapari, havigi al si, levi, pluki, enmanigi, porti.

(P) prezenti: aktori, ludi, aperi antaŭ publiko, spektigi, surscenejiĝi, paŝi sur scenejon, roli, komedii, tragedii, ŝajnigi, distri.

(P) priskribo: bildo, bildigo, prezento, vivigo, revivigo, speguligo, imago, vorta bildo, a-vorto, adjektivo.

prizorganto: administranto, mastrumanto, respondeculo, fleganto, organizanto, gvidanto, estro, ĉefo, direktoro, sekciestro, ĉefservisto, sklavestro, bienestro →oficisto

(P) problemo: demando, malfacilaĵo, enigmo, ĝeno, ĉagreno, aflikto, perturbo, maltrankviliĝo, malkvietigo, malserenigo, agitiĝo, agiteco, malfeliĉo, embaraso, malpaco, tumulto, krizo, katastrofo, malkomforto, situaciaĉo, kaĉo, bedaŭrindaĵo, zorgo, malfacilo, dilemo, konfuzo.

(P) profundo: abismo, profundegaĵo.

(P) propono: oferto, sugesto, ideo, ofero, kontraŭpropono, iniciato.

(P) protekti: ŝirmi, kovri, flegi, prizorgi, defendi, kaŝi, ŝildi, helpi, rempari.

(P) provi: peni, klopodi, strebi, lukti, barakti, fari sian eblon.

(P) provizi: liveri, alporti, havigi, transdoni, disponigi, enmanigi.

(P) malpura: naŭza, abomeninda, polvokovrita, kota, grasokovrita, ŝmirita, makulita, putra, feka, ŝlima, malpuraĉa.

(P) rapida: rapidmova, facilpaŝa, vigla, fulma, lerta.

(P) rapide: haste, baldaŭ, senprokraste, urĝe, fulme, ne atendante, sen malŝparo de tempo, frue, senhalte, tuj, tuje, senhezite, senpaŭze.

(P) rapidi: hasti, kuri, moviĝi rapide, vigli, akceli, urĝiĝi, ne atendi, flugi, fulmi, iri rapidpaŝe.

(P) raporto: informo, sciigo, klarigo, oficiala deklaro, novaĵo, mencio, priskribo, famo, klaĉo, onidiro, diraĵo, referaĵo, komunikaĵo.

(P) realigi: enkorpigi (en si), prezenti.

(P) reflekti: speguli, respeguli, reĵeti, rebrili, resendi, reradii.

(P) respekti

(P) respektinda: estiminda, honorinda, morala, admirinda, honorata.

(P) respondi: reagi, rebati, konsenti, resaluti, (kontraŭ)argumenti, reciproki, aprobi, jesi, nei.

(P) resti: fiksloĝi, kaptiĝi, daŭri, fiksiĝi, najliĝi, algluiĝi, esti kroĉita, implikiĝi, envolviĝi.

(P) restoracio: manĝejo, trinkejo, kafejo, gastejo, bierejo, refreŝigejo.

(P) revi: mediti, pensi, imagi, konstriu kastelojn en la aero, deziri, sopiri.

(P) ribelulo: ribelanto, agitanto, agitemulo, incitemulo, revoluciulo.

(P) riĉa: bonhava, prospera, monhava, bonstata, luksa, grasa, valora, abunda, fekunda, multekosta.

(P) riĉulo: komercisto, potenculo, monhavanto, industriisto, negocisto.

(P) ridi: rideti, ridaĉi, firidaĉi, ridaĉeti, ridegi, subridi, mokridi, rikani, eksplodi pro ridoj, ekridi, hahai, subpremi ridon, knabinece ridi, ellasi nervan ridadon, stulte ridaĉi, ridbleki, radii feliĉon, radii de ĝojo, radii bonhumoron.

(P) ridinda: mokinda, neakceptebla, amuza, amuzega, troiga, troigita, fuŝa, skandala, konsterna, mallerta, ŝoka, maleleganta, absurda, melodrama, eksterkonsidera.

(P) rifuzi: malakcepti, pardonpeti, ne voli, preteksti, kontraŭstari, forpuŝi, maldeziri, malpreni, ne preni.

(P) rigardi: vidi, turni la okulojn/vizaĝon, ekrigardi, videti, ŝtelrigardi, rigardi fikse, observi, spekti, rigardeti, gvati, teni la okulojn ĉe, gapi, atenti, ĵeti rigardon al, ekzameni, rigardaĉi, ĵeti malafablan/koleran/furiozan rigardon, esplori per sia rigardo, okule esplori →observi

(P) rigida: malfleksebla, obstina, necedema, malkurbiĝema, malkurbigebla, malkliniĝema, malklinebla, malmola.

(P) rigora: severa, postula, akurata, senindulga, preciza.

(P) rilato: kunligo, amikeco, parenceco, simileco, sameco.

(P) rompi: frakasi, disrompi, dispecigi, diserigi, detrui, dispartigi, truigi, misfunkciigi, krevigi.

(P) rondiri: turni, ŝpini, ruliĝi, mueli, kirli.

(P) ruĝa: koĉenila, karmezina, karmina, skarlata, punca, cinabra, rubena, rozruĝa, brilruĝa, helruĝa, palruĝa, malhelruĝa, fajre ruĝa, fajra, flamruĝa, papave ruĝa, sange ruĝa, purpura, brunruĝa, kardinale ruĝa, brulruĝa, helruĝa vermiljona, hontoruĝa, ruĝega.

(P) ruza: lerta, trompa, trafa, elturniĝema, inteligenta, sagaca.

(P) ruzaĵo: artifiko, trompaĵo, lertaĵo, iluzio.

(P) sana: bonfarta, vigla, kuracita, fortika, solida, en bona stato, freŝa, energia, verva, forta.

(P) sciigi: informi, malkaŝi, anonci, malkovri, reklami.

(P) sciigo: informo, maldiskretaĵo, malkovraĵo, malkaŝaĵo.

(P) scivola: sci-avida.

(P) seka

senarbejo: maldensejo →arbaro

(P) senbrida: malmodera, senlima, ekstrema, pasia, fervora, troigita, entuziasmega, tro libera, senbara, senretena, senrega, freneza →entuziasma, ĉiel

(P) sendi: irigi, ĵeti, kondukigi, portigi, venigi, transigi, ekspedi.

(P) senespere: malespere, rezignacie, fatalisme, senelire.

(P) senpeziĝi: trankviliĝi, retrankviliĝi, senstreĉiĝi, malstreciĝi, resereniĝi, senti sin savita/benita/bonŝanca, rekomfortiĝi, senzorgiĝi, faciliĝi, malŝarŝiĝi, senŝarĝiĝi, senti sin pli trankvila, senti sin pli bone.

(P): senpeziĝo: trankviliĝo, senstreĉiĝo, malfrustriĝo, malŝarĝiĝo, senŝarĝiĝo, retrankviliĝo, malpeziĝo, faciliĝo, resereniĝo, senzorgiĝo, rekomfortigo.

(P) sento: senso, sentumo, sentumaĵo, sensaĵo, sensaco, emocio.

(P) serioza: grava, sincera, pensema, neridema, senfantazia, malkaprica, zorgoplena, senhumura, senironia, solena, senrida, signifoplena, danĝera, severa, malfrivola.

(P) severa: senindulga, punema, malpardonema, drakona, akra, malmilda, rigora, netolerema, rigida, ne permesanta deflankiĝon →rigora

(P) silento: trankvilo, malbruo, sensono, malkriado, sereno.

simbola: formala, fikcia, nominala, laŭnoma, nereala, supozata, teoria, hipoteza.

(P) simpla: kruda, sennuanca, facila, baza, elementa, senkomplika, maldelikata, malrafinita, ordinara, nekultivita, rekta.

(P) sincera: verdira, nekaŝema, malkaŝema, senpretenda, neretenema, opiniplena.

(P) situacio: vivsituacio, rango, stato, cirkonstancoj, kondiĉoj, socia situacio, starmaniero, grado, loko en la hierarĥio.

(P) slipo: karto, ero, noto, noteto.

(P) soldato: batalanto, militisto, luktisto, armeano.

(P) sonĝi: revi, dorpensi.

(P) soni: eksoni, tinti, klaki, kraki, frapiĝi, brui, plaŭdi, eksplodi, tondri, tumulti, sibli, susuri, muĝi, sonori, zumi, grinci, knari, resoni, vibri, aŭdiĝi, aŭdebli, ĝemi, fajfi, raspi.

(P) sorĉi: ravi, entuziasmigi, fascini°.

(P) sorto: destino, fatalo, (mal)feliĉa hazardo, (mal)bona ŝanco, providenco, fortuno°, feliĉo.

(P) stadiono: spektantejo, benkaro, spektejo, vicoj, sidlokoj.

(P) stango: fosto, trabo, lato, masto, paliso, vergo, bastono.

(P) starigi: establi, aranĝi, organizi, instali, loki, firmigi, fiksi, nomumi, krei, realigi, formi.

(P) stranga: rimarkinda, komentinda, nekutima, notinda, eksterordinara, elstara, fremda, miriga, kurioza, neordinara, nenormala, originala, ekscentra, scivoliga, barbara.

(P) strebo: fortostreĉo, peno, lukto, provego, aspiro.

(P) streĉa: nerviga, emociplena, nervostreĉa, ekscita.

(P) studenta: abituriento°.

(P) stultamalinteligenta

(P) stultulo: ŝtipo, ŝtipokapulo, sensciulo, idioto.

(P) subita: abrupta, senaverta, neantaŭvidita.

(P) subpremi: premi, pezi sur, sufoki, cedigi, obeigi, ĉesigi, malhelpi, ĝeni, neniigi, obtuzigi, malakrigi, estingi, malintensigi, reteni, nuligi.

(P) subtenanto: entuziasmulo, fervorulo, admiranto, amanto, favorulo.

(P) subteni: apogi, ebligi, helpi, faciligi, kuraĝigi, instigi al, realigi.

(P) sufero: aflikto, kordoloro, ĉagreno, deprimo, ĝeno, turmento, torturo, martirigo, malĝojo, doloriga sperto.

(P) sufiĉe: mezgrade, konsiderinde, ne aparte, ne tre, relative, ne tro, pli-malpli.

(P) sukcesi: triumfi, furori →povi

(P) sulko: vojkavo, truo, foso.

(P) sumo: kvanto, elspezo, enspezo, tarifo, monsumo, pago, prezo.

(P) supraĵo: eksteraĵo, ŝelo, flanko, krusto, haŭto, vizaĝo, fronto, surfaco, fasado.

(P) surprizi: mirigi, konsterni, konfuzi, senspirigi, trafi, ŝoki.

(P) sveni: farti malbone, perdi ekvilibron, senti svenemon, senkonsciiĝi, senti kapturniĝon, ŝanĉeliĝi, kolapsi, fali senkonscie, fali planken, perdi konscion, fali senforte.

(P) ŝanĝi: transformi, aliigi.

(P) ŝati: ĝui, ami, ameti, aprobi, admiri, plaĉi (NB: rilatas al la objekto de la ŝato: mi ŝatas ĝin / ĝi plaĉas al mi), alte taksi.

(P) ŝaŭma: aerplena, aera, delikata, punteca, punta, maldensa, plumeca, aervezika.

(P) ŝerco: spritaĵo, petolaĵo, vortludo.

(P) ŝokita: konsternita, surprizita, ĉagrenita, ekscitita, agitiĝinta, skuita, emociiĝinta, paralizita, ŝtoniĝinta.

(P) ŝpari

(P) ŝteli: rabi, kontraŭleĝe forpreni, enpoŝigi, akiri, plagiati, senigi iun.

(P) tasko: komisio, mesaĝo, laboro, respondeco, farendaĵo, prizorgendaĵo, servo, peno, strebo, klopodo, farotaĵo.

taŭga

(P) taŭzi: skui, ĉifi, kirli, malordigi, tiri, impliki, tordi, volvi, difekti, krispigi, hirtigi.

(P) tavolo: plato, lameno, folio.

(P) teatraĵo: teatra verko, teatra prezento, teatra sceno, spektaklo, prezentaĵo, vidaĵo, dramo, komedio, tragedio, melodramo, farso, parodio, burleskaĵo, revuo, sceno, scenaro, enscenigo, ensceniĝo, akto, programero, aktoraĵo, antaŭludo, postludo, ekspozicio, skeĉo, spektaĵo.

(P) teatro: sceno, scenejo, podio, kuliso, amfiteatro, cirko, spektaklejo, ludejo, aktorejo, areno, trupo, kompanio.

(P) teda: malinteresa, ripeta, enuiga, supersatiga, malentuziasmiga, malvigla, malverva, senverva, malinspira, malfervora, senpasia, oscediga, seka, dormiga, seninteresa.

(P) temo: ideo, enhavo, rakonto, intrigo.

(P) templo: sanktejo, preĝejo, adorejo, sinagogo, moskeo, kapelo, preĝejeto, diejo, kultejo, altaro.

(P) teni: havi, kapti, restigi, konservi, regi, disponigi, reteni, enteni, posedi, kapti, preni, fiksteni, alkroĉiĝi.

(P) tereno: regiono, kampo, zono, spaco, sfero, areno, loko, teritorio, terpeco, medio, rondo, areo, agokampo, aktivejo, regno, ĉirkaŭaĵo, agosfero, kampo de aktiveco, distrikto, limoj, sekcio, fako, sektoro, ejo, kvartalo →kampo, loko

(P) terura: timiga, timegiga, timigega, tremiga, nepriskribebla, konsterna, harstariga, senspiriga, horora, ŝoka, hirtiga, minaca, perturba →maltrankviliga, timi

(P) tikli: juki, grati, piki, tuŝeti, delikate tuŝi, inciti.

(P) timema: necerta, hontema, hezitema, sinĝena, senĝenema, malaŭdaca, sindubema.

(P) timi: tremi, teruriĝi, ŝtoniĝi pro teruro.

(P) timo: impono, aŭtoritato, respekto, estimego, obeemo, antaŭsento pri danĝero, fobio, teruro, misaŭguro, konsterniĝo →terura

(P) tiri: altiri, ŝovi, venigi, logi, treni, hisi, proksimigi.

(P) tolerema: malpostulema, nepostulema, akceptema, neĝenema, facilanima, bonhumora, milda, trankvila, malrigora, malrigida, fleksebla, indulga, indulgema.

(P) tordi: serpentigi, misformi, difekti, fleksi, turni, premtordi, plekti.

(P) tordiĝi: serpenti, turniĝi, volviĝi, volvi sin, zigzagi, fleksi sin, kurbiĝi, plektiĝi.

(P) trafi: trafi aferon ĉe la koro/ĉe la kerno.

(P) tranĉi: penetri, tondi, sekci, dividi, haki, trairi, disigi, frapi, bati, trarompi, segi, piki, ĉizi.

(P) trankvila: senmova, serena, neekscitiĝema, sinrega, kvieta, facila, facilanima, senĝena, senzorga, pasanta, hazarda, senceremonia, senatenta, preteratenta, paca →mallaŭta

trankviligi: kvietigi, serenigi, senpezigi ies koron, senŝarĝigi, kuraĝigi, konsoli, certigi, mildigi, malperturbi°, regajigi, feliĉigi.

(P) trinkaĵo: glutaĵo, likvaĵo, drinkaĵo, akvo, vino, biero, kafo, teo, suko, oranĝaĵo, limonado, fruktosuko, lakto.

(P) trinki

(P) trinkmono: dankomono, monsumo, mondonaco, pageto, krommono, monero, donaceto, premio, premieto, rekompenco, komplezaĵo, servopago, dankodonaco, dankopago, krompago, poŝmono.

(P) turniĝi: moviĝi ĉirkaŭ sia akso, rondiri, tordiĝi, volviĝi, kirliĝi, ruliĝi, turbi, cirkuli, ŝpiniĝi, fleksiĝi.

(P) tuŝi: palpi, manipuli, froti, skrapi, tuŝeti, grati, poluri, ŝmiri, viŝi, fingrumi, karesi.

(P) tremi: moviĝeti, skuiĝi, vibri, konvulsii, spasmi, kuntiriĝi, ŝanceliĝi.

(P) tro: super- (superplena, superimpona ktp.)

(P) trompemanefidinda

(P) trompi: ruzi, superruzi, mistifiki, artifiki, erarigi, perfidi, ĉarletani, falsi, ŝajnigi.

(P) tuj: senprokraste, sen perdi tempon, en la sama momento, sen malŝpari momenton, ne paŭzinte, sen atendigi, senhezite, rapide, tre baldaŭ.

(P) ujo: pelvo, vazo, baseno, kuvo, bovlo, kruĉo, skatolo.

(P) unuopa: unuobla, ununura, unu sola, ne akompanata, senakompana, soleca.

(P) urini: pisi, maltrinki, malŝarĝi la vezikon, malplenigi la vezikon, elverŝi kelkajn gutojn, liberiĝi de kelkaj glasoj, malŝarĝi sin.

(P) uzi: utiligi, ĝui, posedi, funkciigi.

(P) vagi: drivi, flosi, iri sencele, migri, vagabondi, nomadi.

(P) valora: multekosta, alte ŝatata, trezora, dezirinda, havinda, senpreza →multekosta

(P) varma: varmega, fajra, brula, ardanta, febra, fervora, ŝvitiga, forna.

(P) velki: ŝrumpi, morti, sekiĝi, perdi sian sukon, malfreŝiĝi, paliĝi, malvigliĝi, malŝveli, kuntiriĝi, sulketiĝi, maljuniĝi, perdi sian forton, malfortiĝi, malŝveli, malpufiĝi, senaeriĝi, maldensiĝi, refali.

(P) ventro: abdomeno.

(P) vera: aŭtentika, nedubebla, sincera, reala, nefalsa, sentrompa, senmensoga.

(P) verki: surpaperigi, komponi, skribi, listigi, kompili.

(P) verko: peco, komponaĵo.

(P) verŝajna: probabla, supozebla, kredebla, konvinka, laŭŝajna.

(P) veturigi: konduki, peli, stiri, transporti, porti, irigi, direkti, gvidi, alvenigi, kurigi.

(P) vigla: viveca, vivoplena, verva, inspira, fervora, freŝa, gaja, rapidaga, plena je ekscito, entuziasma, energia, aktiva, pasia, arda, febra, flameca, fanatika, energiplena.

(P) viŝi: sekigi, froti, tukfroti, forskrapi, purigi, lavi, gargari →forviŝi

(P) vivecavigla

(P) vundi: difekti, tranĉi, piki, kontuzi, suferigi, dolorigi, frapi, ofendi, misfari, brulvundi, pafvundi, mordi, insulti.

(P) zigzagi: serpenti, ordiĝi, angili, moviĝi kiel angilo, tordiĝi, serpentumi.